Bokningsvillkor

Vi tillämpar särskilda villkor för företagskunder, se nedan. Om inget annat överenskommits skriftligt i offert och/eller bekräftelse gäller nedanstående villkor. Observera att särskilda villkor gäller resebokningar så som buss, flyg och tåg. För den som beställer paketresa för annat ändamål än enskilt ändamål, t.ex. konferens, ska reglerna i lagen om paketresor inte tillämpas. Läs mer i lagen om paketresor här.

 

Definitioner

Här avses med beställare den person, juridisk eller fysisk, som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Med företaget avses Fjällkonferens.

 

Betalning

1) 75 % av hela bokningens värde skall betalas i förskott och vara företaget tillhanda senast 71 dagar innan ankomst. Betalning sker via faktura.

2) Övrigt konferensarrangemang betalas mot efterskottsfaktura. Beställaren skall betala full likvid senast 10 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta med gällande diskonto + 8 % från förfallodagen. Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i konferensen ska betala något var för sig bör beställaren informera deltagarna härom. Uteblir deltagare från beställd måltid eller aktivitet medför detta ej rätt till nedsättning av priset.

 

Avbeställning/ändring (för grupper under 150 personer)

Eventuell avbeställning och ändringar skall ske skriftligen för att gälla.

1) Vid avbeställningar 100-71 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 25 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.

2) Vid avbeställningar 70-60 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 50 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.

3) Vid avbeställningar mellan 59-0 dagar före ankomst debiteras 100 % av hela bokningens värde. Dock kan vissa måltider och aktiviteter (ej boende och specialarrangemang) avbeställas med upp till 10 % av deltagarantalet intill 30 dagar före ankomst. 

 

Avbeställning/ändring (för grupper över 100 personer)

Eventuell avbeställning och ändringar skall ske skriftligen för att gälla.

1) Vid avbeställningar 150-101 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 25 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.

2) Vid avbeställningar 100-90 dagar före ankomst utgår en fastställd avgift på 50 % av kostnaden för boendet. Dock minimum 300 kronor per person exkl. moms.

3) Vid avbeställningar 89-0 dagar före ankomst debiteras 100 % av hela bokningens värde. Dock kan vissa måltider och aktiviteter (ej boende och specialarrangemang) avbeställas med upp till 10 % av deltagarantalet intill 30 dagar före ankomst.

 

Uppgifter från beställaren

Senast 61 dagar före konferensens början skall beställaren lämna företaget uppgifter om deltagare. För konferens med logi ska namnlista över deltagare med rumsfördelning lämnas till företaget. Samtidigt ska beställaren lämna ett konferensprogram och uppgifter om nödvändig konferensutrustning. Detta ska även innefatta tider för kaffe- och måltidsraster.

 

Prisändringar

Om kostnader för leverans enligt beställaren ökar till följd av höjda skatter, moms, devalvering, myndighets beslut eller därmed jämförbara omständigheter är företaget berättigat att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Företaget ska omgående informera beställaren om pristillägget.

 

Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

 

Värdefull egendom/vållande av skada

1) Om beställaren under vistelsen önskar medföra egendom av högt värde och förvara denna i företaget förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, bör beställaren upplysa företaget detta. Vid stöld eller dylikt är företaget ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall företaget genom skriftlig bekräftelse, har åtagit sig att ansvara för egendomen.

2) Beställaren är ansvarig för skada som denne själv eller konferensdeltagarna genom försummelse vållar.

Vi är medlemmar i Visita, bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Medlemmar i Visita har den resegaranti som ger köparen skydd i händelse av researrangörens konkurs eller om resan av annan anledning ställs in eller avbryts. Detta innebär att du som kund kan känna dig trygg att handla med oss. Vistita verkar för en positiv utveckling för den svenska besöksnäringen och de företräder sina medlemmar i gemensamma frågor.

Skriv ut bokningsvillkoren som pdf